ما تماشاچیانی هستیم
که پشت درهای بسته مانده‌ایم!
دیر امدیم!
خیلی دیر...
پس به ناچار
حدس می‌زنیم،
شرط میبندیم،
شک میکنیم ...
و آن سوتر در صحنه
بازی به گونه‌ای دیگر در جریان است.